Gurbanguly Berdimuhamedowa BAE-niň Premýer-ministriniň orunbasaryndan hoşallyk haty gelip gowuşdy

Gurbanguly Berdimuhamedowa BAE-niň Premýer-ministriniň orunbasaryndan hoşallyk haty gelip gowuşdy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna Birleşen Arap Emirlikleriniň Premýer-ministriniň orunbasary, Prezidentiň işleri boýunça ministri Mansur bin Zaýed Al Nahaýýandan hat gelip gowuşdy.

Onda Türkmenistanda anna güni merhum Prezident Şeýh Halifa bin Zaýed Al Nahaýýanyň belli gününiň sadakasynyň geçirilendigi üçin hoşallyk bildirilýär. 

«Siziň Türkmenistanyň müftüsi bilen bilelikde bu çärelere gatnaşmagyňyz aýratyn sagbolsun aýdylmaga mynasypdyr» diýip, Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan hatynda Prezident Serdar Berdimuhamedowa berk jan saglyk, Türkmenistanyň dostlukly halkyna bolsa  parahatçylyk we rowaçlyk baradaky iň gowy arzuwlaryny beýan etdi.