Türkmenistanyň söwda toplumynyň sergisi geçirildi

Türkmenistanyň söwda toplumynyň sergisi geçirildi

29-njy maýda ýurdumyzda Türkmen halysynyň baýramy giňden bellenildi. Baýramçylyk mynasybetli guralan esasy çäreler paýtagtymyzda boldy. Bu ýerde Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň ХХII mejlisi geçirildi, ol “Arşyň nepisligi — türkmen halysy” diýlip atlandyryldy. Ýurdumyzyň söwda toplumynda sergi guraldy we sungat eseri bolan ajaýyp halylary dokaýan ussat halyçylary sylaglamak dabarasy boldy.

Ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynda geçirilýän üç günlük serginiň açylyş dabarasyna Milli Geňeşiň ýolbaşçylary we wekilleri, Hökümet agzalary, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň, ministrlikleriňdir pudaklaýyn düzümleriň, daşary ýurtlaryň Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalarynyň, halkara guramalaryň ýolbaşçylary, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, medeniýet, sungat işgärleri hem-de ussat halyçylar gatnaşdylar.

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar, Dokma senagaty ministrlikleriniň, “Türkmenhaly” döwlet birleşiginiň, Döwlet haryt-çig mal biržasynyň, Söwda-senagat edarasynyň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň bilelikde guran sergisiniň çäklerinde “Türkmenistanda öndürildi” nyşanly önümleriňdir harytlaryň örän köp görnüşleri görkezildi.

Ýurdumyzyň söwda toplumynyň wekillerine hem-de işewür toparlara öz önümlerini, hyzmatlaryny görkezmäge, hyzmatdaşlar bilen giň gatnaşyklary ýola goýmaga mümkinçilik döreden serginiň köptaraply häsiýete eýe bolmagy onuň esasy aýratynlygydyr. Şeýle hem sergi ýurdumyzyň eksport kuwwatynyň barha ýokarlanýandygyny tassyklaýar.

Ýeňil we azyk senagatynyň wekilleriniň bölümlerinde türkmen topragynda bitýän datly önümleriň dürli görnüşlerine orun berlipdir. Bu ýerde döwlet edaralary bilen bir hatarda, hususy düzümler hem öz harytlaryny görkezýärler. Halkyň sarp edýän harytlarynyň önümçiliginde ulanylýan täze tehnologiýalara bagyşlanan bölümler has-da özüne çekiji boldy.

Türkmen el halylary sergä gatnaşyjylarda uly gyzyklanma döretdi. Olar köpöwüşginliligi bilen paýtagtymyzyň iri muzeýlerinde we häzirki zaman çeper halyçylyk kärhanalarynda görkezilýär. Şeýle hem bu ýerde türkmen halyçylarynyň yhlasy bilen täzeden dikeldilen gadymy haly nusgalary we ýüňden, ýüpekden dokalan halylar möhüm orun eýeleýär. Türkmen halylarynyň ajaýyp gözelligi we olaryň ýokary hil derejesi dünýä ýüzünde uly meşhurlyga eýe boldy. Pariž, Monreal, Leýpsig, Brýussel, Ženewa, Maýn boýundaky Frankfurt şäherlerinde geçirilen halkara ýarmarkalarda türkmen halylary köp sanly baýraklara mynasyp boldy.