Türkmenistan bilen BMG-niň hyzmatdaşlyk maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi maslahatlaşyldy

Türkmenistan bilen BMG-niň hyzmatdaşlyk maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi maslahatlaşyldy

24-nji maýda Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň we BMG-niň arasynda durnukly ösüş ugrunda 2021-2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň Çarçuwaly maksatnamasyny durmuşa geçirmek boýunça bilelikdäki utgaşdyryjy toparyň mejlisi geçirildi. Oňa Daşary işler ministrliginiň ýolbaşçylary hem işgärleri, degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn edaralaryň wekilleri, Aşgabatdaky BMG-niň düzüm birlikleriniň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşdylar.

Mejlisde 2021-nji ýylda hyzmatdaşlygyň Çarçuwaly maksatnamasyny durmuşa geçirmekde esasy gazanylan üstünliklere, şol resminamany hem-de Çeşmeleriň we hyzmatdaşlygyň hereketleriniň strategiýasyny maliýeleşdirmek boýunça meýilnamasynyň gidişine, Howanyň üýtgemeginiň täsirlerini azaltmak we oňa uýgunlaşmak boýunça Türkmenistanyň Hökümeti bilen BMG-niň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnamanyň durmuşa geçirilmegi üçin 2022-nji ýylda Hereketleriň meýilnamasynyň taslamasyna seredildi.