Gebreýesus ikinji möhlete BSGG-niň ýolbaşçylygyna saýlandy

Gebreýesus ikinji möhlete BSGG-niň ýolbaşçylygyna saýlandy

Tedros Gebreýesus ikinji gezek Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň baş direktorlygyna saýlandy diýip, BSGG-niň saýtynda habar berilýär.

"Onuň täzeden saýlanmagy Ženewada geçen  75-nji Bütindünýä saglygy goraýyş assambleýasynda tassyklandy. Ol ýeke-täk dalaşgär boldy" - diýip, guramanyň habarynda aýdylýar.

Gebreýesus 2017-nji ýylda BSGG-niň baştutany bolupdy. Düzgüne laýyklykda, guramanyň baş direktorynyň diňe bir gezek täzeden saýlanmaga hukugy bar. Onuň ygtyýarlyklarynyň möhleti bäş ýyl. Täze mandat şu ýylyň 16-njy awgustyndan güýje girýär.
Saýlaw prosessi 2021-nji ýylyň aprelinde, BSGG-niň agzalygyna girýän döwletlerden teklip edilýän dalaşgärler hakynda teklipler ýygnalyp ugranda başlapdy. Gebreýesusy dalaşgär hökmünde guramanyň ýerine ýetiriji komiteti öňe sürdi. BSGG-de görkezişleri ýaly, Gebreýesus guramanyň işiniň dünýä derejesinde netijeliligini ýokarlandyrmak üçin, onda "giňmöçberli özgertmeleri" geçirmäge başlady, COVID-19 pandemiýasy, Kongoda ebola ýokanjynyň möwjeýän döwürlerinde we ş.m. BSGG-niň işine ýolbaşçylyk etdi.
Gebreýesus - Efiopiýada doglan. 2012-2016-njy ýyllarda bu ýurduň daşary işler ministri, 2005-2012-nji ýyllar aralygynda saglygy goraýyş ministri  boldy. Şeýle hem SPID, inçekesel we gyzzyrma garşy göreşýän jemgyýetçilik guramalarynda işledi.