«Soňky jaň» dabarasy we Aşgabadyň güni mynasybetli çäreler geçiriler

«Soňky jaň» dabarasy we Aşgabadyň güni mynasybetli çäreler geçiriler

Hökümetiň 19-njy maýda geçirilen mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew 2021-2022-nji okuw ýylynyň tamamlanmagy mynasybetli umumybilim berýän mekdepleriň uçurymlarynyň gatnaşmagynda «Soňky jaň» dabarasyny hem-de Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli dabaralary geçirmäge görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, baýramçylyk dabaralary Garaşsyzlyk binasyna hem-de Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Yzgant obasyndaky 27-nji orta mekdepdäki Berdimuhamet Annaýewiň heýkeline gül desselerini goýmak çäreleri bilen başlanar. Şol gün ýurdumyzyň ähli orta mekdeplerinde “Halkyň Arkadagly zamanasy” şygary esasynda baýramçylyk dabaralary guralar. Döwlet sirkiniň öňündäki meýdançada köpçülikleýin dabaralary guramak meýilleşdirilýär.

Prezident Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, göz öňünde tutulýan çäreleriň maksatnamasyny makullady hem-de olaryň ýokary derejede geçirilmeginiň möhümdigini belledi, munuň özi uly durmuşa gadam basýan ýaş türkmenistanlylaryň aňynda “Soňky jaň” dabarasy barada iň ýakymly ýatlamalaryň galmagyna ýardam berer.