Geljek annada Aşgabatda BAE-niň merhum Prezidentiniň belli güni belleniler

Geljek annada Aşgabatda BAE-niň merhum Prezidentiniň belli güni belleniler

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow BAE-niň merhum Prezidenti Şeýh Halifa Bin Zaýed Al Nahaýýanyň aradan çykmagy zerarly geçirilýän hatyra çärelerine gatnaşmk üçin Abu-Dabi şäherinde boldy.

Abu-Dabide bolmagynyň çäklerinde Gurbanguly Berdimuhamedow Abu-Dabiniň mirasdüşer şazadasy, Birleşen Arap Emirlikleriniň Ýaragly Güýçleriniň Ýokary Serkerdebaşysynyň orunbasary Şeýh Muhammed Bin Zaýed Al Nahaýýan bilen geçiren duşuşygynda BAE-niň merhum Prezidentiniň Türkmenistanda giňden tanalýandygyny, onuň biziň ýurdumyz üçin haýyr-sahawatlyk babatda ägirt uly işleri bitirendigini aýratyn belledi.

Şeýle hem Gurbanguly Berdimuhamedow onuň paýtagtymyzdaky metjidiň, Döwletliler Köşgüniň, «Ene mähri» merkeziniň, Halkara iç keselleri merkeziniň gurulmagynda, Arçman şypahanasynyň döwrebaplaşdyrylmagynda, Maryda Çagalar hassahanasynyň gurluşygynda, Marynyň Halkara howa menziliniň döwrebaplaşdyrylmagynda, şeýle hem paýtagtymyzdaky Döwletliler Köşgüne haýyr-sahawat goldawlarynyň berilmeginde aýratyn uly tagallasynyň bardygyny nygtady.

Gurbanguly Berdimuhamedow BAE-niň merhum Prezidenti Şeýh Halifa Bin Zaýed Al Nahaýýanyň eden ýagşylyklarynyň, haýyr işleriniň hiç wagt unudylmajakdygyny belledi. Şeýle hem hajy Arkadagymyz Abu-Dabiniň mirasdüşer şazadasyna ýüzlenip, razylyk berlen ýagdaýynda merhumyň Aşgabatda gurduran metjidinde geljek annada Aşgabatda onuň belli gününi bellemekçidigini aýtdy. Gahryman Arkadagymyz emirlikler halkyna agzybirlik, merhumyň maşgala agzalaryna, dogan-garyndaşlaryna ruhy durnuklylyk, sabyr kanagatlylyk dileg edip, medet beriji sözlerini beýan etdi.