15-nji maýdan Awazada tomusky dynç alyş möwsümi başlaýar

15-nji maýdan Awazada tomusky dynç alyş möwsümi başlaýar

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda tomusky dynç alyş möwsümi 15-nji maýdan başlanar.  Ministrler Kabinetiniň 6-njy maýda geçirilen sanly ulgam arkaly mejlisinde Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň hünärmenleriniň bu baradaky degişli teklipleri Prezident Serdar Berdimuhamedowyň garamagyna hödürlenildi.

Hususan-da, döwlet Baştutany ýakyn wagtda okuwçylaryň tomusky dynç alyş möwsüminiň, raýatlaryň zähmet rugsady döwrüniň başlanýandygyna ünsi çekip, türkmenistanlylaryň göwnejaý dynç almagyny üpjün etmek maksady bilen, jogapkär adamlaryň ählisine «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky myhmanhanalary we dynç alyş-sagaldyş merkezlerini, beýleki şypahanalary, ähli welaýatlardaky, Aşgabat şäherindäki çagalar dynç alyş ýerlerini tertibe salmagy tabşyrdy.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezident dynç almak üçin Awaza, şeýle-de beýleki şypahanalara gelmegi Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň tekliplerine laýyklykda ýola goýmagyň wajypdygyny nygtady.