Honor Hytaýyň bazarynda Huawei bilen Xiaomi-den öňe geçdi

Honor Hytaýyň bazarynda Huawei bilen Xiaomi-den öňe geçdi

Huawei kompaniýasyndan aýrylmak bilen Honor kämilleşmegini dowam etdirýär. Counterpoint kompaniýasynyň maglumatlaryna görä, şu ýylyň birinji çärýeginiň jemi boýunça Hytaýda Honor bazaryň 16,9%-ini eýeläp, dördünji orna çykdy.

Deňeşdirmek üçin: bir ýyl ozal Honor bazaryň diňe 5,5%-ini eýeläpdi. Häzir hatda Xiaomi hem 14,9% paý bilen ondan yza galdy, Huawei-niň paýy bolsa bir ýylyň dowamynda 15%-den 6,2%-e çenli azaldy. Bazaryň beýleki esasy oýunçylarynyň paýlarynyň düýpli üýtgändigini göz öňünde tutsaň, Honor-yň Huawei-niň müşderileriniň ep-esli bölegini özüne çekendigi düşnüklidir.

Şeýle-de, Honor Hytaýda hem çärýek, hem ýyllyk ösüşini görkezen ýeke-täk smartfon öndürijisi boldy. Onuň Honor 60 hatary has meşhur boldy. Ýyllyk aňlatmasynda Honor 167% ösüşi görkezdi, Hytaýyň bazary bolsa 14% pese gaçdy.

Beýleki kompaniýalar barada aýdylanda, liderler Vivo bilen Oppo öz paýlaryny ýitirdiler, Apple bolsa, tersine, artdyrdy. Şeýle-de, Realme hem oňyn dinamikany görkezdi.