2-nji maýda Türkmenistanda Oraza baýramy mynasybetli dynç alnar

2-nji maýda Türkmenistanda Oraza baýramy mynasybetli dynç alnar

Türkmen halkynyň milli baýramy bolan Oraza baýramy şu ýylyň 2-nji maýynda belleniler. Bu barada Prezident Serdar Berdimuhamedow şu gün — 29-njy aprelde degişli Permana gol çekdi.

Halkymyzyň bitewüligini, agzybirligini we jebisligini has-da berkitmek, türkmen halkynyň köpasyrlyk däp-dessurlaryna aýawly çemeleşmek, gymmatly ruhy baýlyklarymyzy gorap saklamak maksady bilen gol çekilen resminama laýyklykda, eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ähli edaralara, kärhanalara we guramalara Permanyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek tabşyryldy.