Serdar Berdimuhamedow Ahalyň täze şäherine at dakmak teklibini öňe sürdi

Serdar Berdimuhamedow Ahalyň täze şäherine at dakmak teklibini öňe sürdi

28-nji aprelde geçirilen Hökümet mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow Ahalyň edara ediş merkezinde gurulýan täze şähere halk bilen maslahatlaşyp at dakmak barada teklibi öňe sürdi.

Mejlisiň dowamynda döwlet Baştutany Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa ýüzlenip, täze şähere mynasyp at dakmak barada aýtdy hem-de bu meseläni tutuş halkymyz bilen ara alyp maslahatlaşmagyň maksadalaýyk boljakdygyny belledi.

Serdar Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, häzirki döwürde dünýäde tutuş bir şäheri gurup, ulanmaga berýän döwletler köp däldir. Bu bolsa biziň ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň artýandygyna, hünärmenlerimiziň taýýarlygynyň gowudygyna aýdyň şaýatlyk edýär.