Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komiteti döredildi

Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komiteti döredildi

Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komiteti döredildi. Bu baradaky degişli Permana 28-nji aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedow gol çekdi. Şeýle-de degişli resminama bilen, Derýageldi Nuryýewiç Orazow Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy wezipesine bellenildi.

Permana laýyklykda, Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komitetine Türkmenistanyň Adalat ministrligi we beýleki degişli ministrlikler bilen bilelikde Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komiteti hakyndaky Düzgünnamanyň, komitetiň merkezi edarasynyň gurluşynyň taslamalaryny, komitetiň ýolbaşçylarynyň aýlyk zähmet haklarynyň möçberini, komitetiň merkezi edarasynyň işgär sanynyň möçberini we degişli üýtgetmeleri hem-de goşmaçalary Türkmenistanyň kanunçylygyna girizmek baradaky teklipleri taýýarlamak hem-de Ministrler Kabinetine bermek tabşyryldy.