BSGG näbelli gelip çykyşly ýiti gepatit hadysalaryny öwrenýär

BSGG näbelli gelip çykyşly ýiti gepatit hadysalaryny öwrenýär

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy (BSGG) gelip çykyşy näbelli bolan ýiti gepatit hadysalaryny işjeň öwrenýär. Bu barada geçirilen brifingde BSGG-niň uly ylmy işgäri Filippa Isterbruk habar berdi. 

Onuň aýtmagyna görä, häzirki wagta çenli dünýäde gelip çykyşy näbelli bolan ýiti gepatit keseliniň 160 töweregi hadysasy tassyklanyldy, olar “hünärmenler tarapyndan işjeň öwrenilýär”. “Biz dürli faktorlaryň tutuş bir toplumyny, bu keseliň mümkin bolan ýokanç we ýokanç däl çeşmelerini gözden geçirýäris. Biz ýurtlar tarapyndan habar berilýän öňki we täze hadysalary-da öwrenýäris” – diýip, Isterbruk belledi.
Hünärmeniň bellemegine görä, häzirki wagtda ýiti wirus gepatitine (A, B, C, D we E) sebäp bolýan wiruslar tapylmady. Aşgazanyň bozulmagyna ýa-da gastroenterite sebäp bolýan bakteriýalardan ýa-da wiruslardan hem ýekejesi-de ýüze çykarylmady. “Tutuş dünýä boýunça doldurylan anketalardan haýsydyr bir iýmit, haýsydyr bir derman serişdesi, haýsydyr bir sebite gezelenç bilen baglanyşygyň ýokdugy gelip çykýar. Möhüm ýeri, hiç bir zat koronawirusa garşy sanjym bilen baglanyşygyň bardygyny görkezmeýär. Çagalaryň köpüsi koronawirusa garşy sanjym almandy. Belki, bu adenowirus bilen baglanyşyklydyr, bu keseliň gelip çykyşynyň ähtimal çaklamasy” – diýip, ol aýtdy. 
Öň, BSGG 12 ýurtda, şol sanda Beýik Britaniýada, Ispaniýada, Ysraýylda we ABŞ-da çagalaryň arasynda gelip çykyşy näbelli bolan ýiti gepatit keseliniň 169 hadysasynyň hasaba alnandygyny habar berdi. Bu kesel wagtynda bagyr fermentleriniň derejesi ýokarlanýar we köp ýagdaýlarda aşgazan-içege alamatlary, şol sanda garyn agyrysy, içgeçme we gaýtarma bolýar.