Türkmenistanda kiberhowpsuzlyk boýunça bäsleşik geçiriler

Türkmenistanda kiberhowpsuzlyk boýunça bäsleşik geçiriler

"Türkmenaragatnaşyk" agentligi bilen Türkmenistanyň bilim ministrligi bilelikde "Kiberbäsleşik" atly maglumat howpsuzlygy boýunça bäsleşik geçirer. Bäsleşigiň düzgünnamasy Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň saýtynda çap edildi.

Bäsleşik bu ugurdan bilimli hünärmenleriň, işgärleriň we ýokary okuw mekdepleriniň maglumat howpsuzlygyny öwrenýän talyplarynyň başarnyklaryny ösdürmek, şeýle hem, olaryň IT ugurdan hünär derejelerini ýokarlandyrmak maksady bilen esaslandyryldy diýip, resminamada aýdylýar.
Bäsleşigi her ýylyň aprel-oktýabr aýlary aralygynda üç tapgyra bölüp geçirmek meýilleşdirilýär. Birinji tapgyr edaralaryň arasynda, ikinjisi - pudagara, üçünjisi - umumymilli bolar. 
Bäsleşige ministrlikler we pudak edaralary, harby we hukuk goraýjy edaralar, olara tabyn guramalar, kärhanalar öz wekillerini ýollap bilerler. 
Bäsleşigiň ýumuşlary ýörite guramaçylyk komiteti tarapyndan kesgitlenilýär we bäsleşigiň geçiriljek güni yglan edilýär. Şonuň ýaly-da, IT-hünärmenleriň hakyky durmuşda bar bolan we giň ýaýran kiberhowplara garşy durup biliş başarnyklaryny barlamaga mümkinçilik berýän meşhur Capture the Flag formatynda hem bäsleşikleri geçirmek göz öňünde tutulýar.