Nissan awtomobiliň päsgelçilik bilen çaknyşmagyndan awtomatik sowuş ulgamyny döredýär

Nissan awtomobiliň päsgelçilik bilen çaknyşmagyndan awtomatik sowuş ulgamyny döredýär

Ýaponiýanyň Nissan Motor korporasiýasy awtoulaga beýleki awtoulaglar, pyýadalar we beýleki päsgelçilikler bilen çaknyşmakdan gaçmaga mümkinçilik berýän toplumlaýyn awtomatik ulgamyň işlenip düzülýändigini habar berdi. Onuň döredilmegini şu onýyllygyň ortalaryna çenli tamamlamak göz öňünde tutulýar, 2030-njy ýyla çenli bolsa bu gurluş bilen Nissan markasynyň önümleriniň ählisi diýen ýaly üpjün ediler diýlip, kompaniýanyň habarynda aýdylýar.  

Korporasiýanyň Ýokosuka şäherindäki synag meýdançasynda žurnalistlere täze ulgam bilen üpjün edilen awtomobiliň oňa tarap hereket edýän beýleki awtoulagdan özbaşdak nähili çekilendigi we gaýtadan gurnalandan soň ýolagçyny şekillendiren duýdansyz peýda bolan manekeni baryp urmakdan gaçandygy görkezildi. Munuň üçin awtomobiliň töweregindäki ähli obýektleri bellige almaga we 300 m aralykda päsgelçilikleri bilmäge mümkinçilik berýän sensorlar ulanylýar. Häzirki wagtda şeýle gurluşlary miniatýuralaşdyrmagyň we olaryň çykdajylaryny azaltmagyň üstünde işler alnyp barylýar. 

Täze ulgam doly sürüjisiz awtomobiliň möhüm bölegi bolmaly diýip, Nissan düşündirýär. Şeýle işler beýleki kompaniýalarda hem alnyp barylýar. Mysal üçin, Honda Motor sürüjini ýüze çykýan howplar we päsgelçilikler barada habardar etjek emeli intellekt ulgamyny döredýär. Ony 2020-nji ýyllaryň ikinji ýarymynda durmuşa geçirmek meýilleşdirilýär.