«KAMAZ-yň» Türkmenistandaky hyzmat merkezleriniň gurluşygy ýylyň ahyryna doly tamamlanýar

«KAMAZ-yň» Türkmenistandaky hyzmat merkezleriniň gurluşygy ýylyň ahyryna doly tamamlanýar

24-nji aprelde Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanowyň Türkmenistana saparynyň çäklerinde «KAMAZ» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň baş direktory Sergeý Kogogin hem Aşgabada geldi we Prezident Serdar Berdimuhamedow bilen duşuşyk geçirdi.

Kompaniýanyň resmi saýtynda habar berlişi ýaly, Sergeý Kogogin we Prezident Serdar Berdimuhamedow hyzmatdaşlygyň geljekki ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar.

Duşuşykda Türkmenistanda dürli maksatlarda işjeň ulanmak maksady bilen, «KAMAZ» ulaglaryny üpjün etmek meselesi hem ara alnyp maslahatlaşyldy.

 «Türkmenistanyň Prezidentiniň ähli görkezmeleri ýerine ýetirilýär. Şu ýylyň iýun aýynda we ýylyň ahyryna çenli ýurduň ähli welaýatlarynda «KAMAZ» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň täze hyzmat merkezleriniň gurluşygyny tamamlarys. Ulaglar bilen üpjün etmek üçin ozal baglaşylan üç ýyllyk Şertnama doly ýerine ýetirildi. Biz kepillik borçnamalarynyň ählisini ýerine ýetirýäris we hyzmat goldawyny berýäris» diýip, Sergeý Kogogin öz maksadynyň «KAMAZ-yň» işini dowam etdirmekden, Türkmenistanda täze iş orunlaryny döretmekden we halk hojalygynyň tehnologik zerurlyklaryny kanagatlandyrmakdan ybaratdygyny nygtady.