Diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy: Ram Nath Kowind Türkmenistanyň Prezidentini gutlady

Diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy: Ram Nath Kowind Türkmenistanyň Prezidentini gutlady

Prezident Ram Nath Kowind Hindistan bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa tüýs ýürekden çykýan gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny beýan etdi.

«Ýurtlarymyzyň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklar taryhy we siwilizasion baglanyşygy bilen tapawutlanýar. Biz hyzmatdaşlygymyzy köp ugurlar boýunça, şol sanda Birleşen Milletler Guramasynyň we köptaraplaýyn forumlaryň çäklerinde üstünlikli ösdürýäris. Munuň özi uly ähmiýete eýedir» diýip, Ram Nath Kowind gutlag hatynda Türkmenistana ýaňy-ýakynda amala aşyran saparyny iň ýakymly duýgular bilen ýatlaýandygyny, şol saparyň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläkde ösdürmegiň hem-de pugtalandyrmagyň meseleleriniň ara alnyp maslahatlaşylandygyny belledi.