Angola dünýäniň kofe bazaryna dolanýar

Angola dünýäniň kofe bazaryna dolanýar

Angolanyň kofesi global bazara gaýdyp baryp, öňdebaryjy orny eýelemek isleýär. Ýurduň kofeni ösdürip ýetişdirmäge ýöriteleşen sebitlerinde önümçilik giňeýär. Gözlegler paýtagtyň gündogaryndaky oba hojalyk sebitinde ýerleşen Café Cazengo kompaniýasynyň çalt ösýändigini görkezýär. Bu tutuş bir kofe ýurdy bolup, onuň merkezleriniň biri Kikulungo şäheridir. 

Kompaniýanyň täjirçilik müdiri Kamila Paula kolonial döwürde Kikulungonyň ykdysady ösüşiniň hereketlendirijisiniň hut kofe bolandygyny aýdýar. Şäher kofe üçin ýygnalan pul bilen guruldy. Häzirki wagtda eksport, esasan ABŞ-a gidýär, ýöne kompaniýanyň kofeni islendik ýurda sargyt etmäge mümkinçilik berýän internet dükany bar.  

Kamila Paula Angola Braziliýadan geldi. XIX asyrda bu ýerde braziliýaly adam kofeni ösdürip başlaýar. 1970-nji ýyla çenli bu ýerde ýylda, takmynan, million tonnanyň dörtden biri öndürildi. Bu önümçilige zyýan ýetiren raýatlyk urşy 20 ýyl mundan ozal tamamlandy we indi Angola kem-kemden dikelip başlady.

Angolada kofe hasylynyň ýarysyna golaýy 25 müň kiçiräk firmada öndürilýär. Galan ýarysyny 500 sany iri hojalyklar öndürýär. Kamilanyň aýtmagyna görä, Café Cazengo kompaniýasy öz üpjün edijilerine hasyllylygy ýokarlandyrmaga we fermerleriň durmuş derejesini gowulandyrmaga kömek edýär. 

Öndürijiler Angolanyň ykdysadyýetini diwersifikasiýalaşdyrmak boýunça BMG bilen ÝB-niň bilelikdäki maksatnamasyndan hem kömek alýarlar. Maksatnamada esasy üns ýurduň JIÖ-niň 13%-ini emele getirýän oba hojalygyny ösdürmäge gönükdirilýär.