Serdar Berdimuhamedow Türkmenbaşydaky Halkara deňiz portuna baryp gördi

Serdar Berdimuhamedow Türkmenbaşydaky Halkara deňiz portuna baryp gördi

14-nj aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedow toý sapary bilen Balkan welaýatyna bardy. Şol gün Türkmenistanyň Prezidenti Hazar deňziniň kenarynda ýerleşýän Kongresler merkeziniň binasynda ilkinji gezek Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň günbatar welaýatyny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Mejlisiň dowamynda, şeýle-de degişli hasabatlar diňlenildi, birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Döwlet Baştutany wise-premýerleriň hasabatlaryny diňledi we ýolbaşçylaryň öňünde anyk wezipeleri kesgitledi. Hökümet mejlisiniň barşynda şeýle hem, geljek ýedi ýyl ýurdumyzyň sebitlerini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyny taýýarlamak meseleleri maslahatlaşyldy.
Mundan başga-da, Serdar Berdimuhamedow tomusky dynç alyş möwsümine ýokary derejede taýýarlyk görmegi tabşyrdy. Şunda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyna aýratyn ähmiýer berildi.
Hökümet mejlisi tamamlanandan soň, döwlet Baştutany Türkmenbaşydaky Halkara deňiz portuna baryp gördi. Portda Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew portda alnyp barylýan işler hem-de onuň terminallarynyň enjamlaşdyrylyşy barada hasabat berdi.
Şu gün, 15-nji aprelde Serdar Berdimuhamedowyň Balkan welaýatyna saparynyň çäklerinde bu sebitde täze desgalaryň açylyş we düýbüni tutmak dabaralary geçiriler.