Kanada öz elektrokaryny çykarar

Kanada öz elektrokaryny çykarar

2023-nji ýylyň CES sergisinde Kanadada işlenip taýýarlanjak we ýygnaljak Project Arrow elektrokrossoweri tanyşdyrylar.

Taslamanyň maksady — bu ulagy döretmek üçin,  ýurduň ätiýaçlyk şaýlaryň aňrybaş mümkin bolan sany we bölekleri bilen üpjün etmäge ukyplydygyny görkezmek. Taslama ätiýaçlyk şaýlaryny we beýleki awtoulag enjamlaryny öndürýän 55 sany dürli kompaniýalar gatnaşýar. Şunlukda, taslama bilen 500-den gowrak şereketiň gyzyklanýandygy barada habar berilýär.
Geljekki awtoulagyň dizaýny eýýäm tassyklandy — bu krossower bilen miniwenaň peýwendi bolar. Taslama gatnaşyjylar inžener bölegi boýunça galan işleriň paýyna 30-40% düşýär diýip baha berýärler. Işler üstümizdäki ýylyň dekabryna çenli tamamlanar. 
Project Arrowyň tehniki häsiýetnamasy barada heniz hiç zat aýdylanok.
Project Arrowyň Kanadada öndürilýän eýýäm ikinji elektrokardygyny aýtmak gerek. Birinjisi — ýol zolagyny 150 mm-den 290 mm-e çenli sazlamaga mümkinçilik berýän dolandyrylýan podweskaly elektriki sedan — Maple Majestic-dir.