Porsche Ýewropadan daşarda ilkinji zawodyny açdy

Porsche Ýewropadan daşarda ilkinji zawodyny açdy

Porsche kompaniýasy häzire çenli ähli awtomobillerini Ýewropada öndürýärdi. Germaniýadan başga-da awtoulaglar Slowakiýada hem çykarylýar. Öň iki orunlyk Porsche Boxster awtoulagy Finlýandiýa-da ýygnalýardy. Indi bolsa Porsche-niň Ýewropadan daşary ilkinji zawody peýda boldy we ol kompaniýa üçin esasy bazara öwrülen Hytaýda ýerleşdirilmedi. Porsche Cayenne krossowerleri 28-nji martdan bäri Malaýziýada ýygnalýar.  

Ýerli hyzmatdaş Sime Darby söwda konglomeraty boldy. Kulim şäherinde (ýurduň günbatar böleginde ýerleşýär) bilelikdäki zawodyň gurluşygy 2020-nji ýylyň dekabr aýynda başlandy. Bu ýerde kebşirleýiş we boýag sehleri ýok, ýygnama işleri häzirlikçe uly bölekleri ýygnama usuly bilen alnyp barylýar, ýöne esasy bölekleriň köpüsi, şol sanda ZF konserninden öňki we yzky ok bölekleri hem-de Clarion-dan salon elementleri ýerli görnüşde öndürilýär. Şonuň netijesinde krossowerleriň bahasy 550 müň Malaýziýa ringgitinden ($130,6 müň) başlaýar, bu bolsa Ýewropadaky wersiýasy bilen deňeşdirilende 113 müň ringgit ($26,8 müň) azdyr. Önümçilik programmasy diňe V6 3.0 turbo hereketlendirijili (340 at güýji) esasy Cayenne krossowerini öz içine alýar, galan ähli wersiýalar öňküsi ýaly import ediler.
Ilkibaşda Malaýziýada ýygnalan awtoulaglar diňe içerki bazarda satylar. Soňrak olar Aziýanyň beýleki ýurtlaryna iberilip başlanar.