M.Muhammedow ykdysadyýet we maliýe meseleleri boýunça wise-premýer bellenildi

M.Muhammedow ykdysadyýet we maliýe meseleleri boýunça wise-premýer bellenildi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň 25-nji martda gol çeken Karary esasynda Muhammetguly Muhammedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ykdysady, bank we halkara maliýe guramalary meseleleri boýunça orunbasary wezipesine bellenildi. Şeýle hem ol Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza ýurtlaryň Ykdysady geňeşinde Türkmenistandan wekil hökmünde çykyş eder.

Ýeri gelende bellesek, Muhammetguly Muhammedow 1981-nji ýylda Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň Bäherden şäherinde doguldy. Ýokary bilimli. 2003-nji ýylda Türkiýe Respublikasynyň Gazi uniwersitetini ykdysatçy-dolandyryjy hünäri boýunça tamamlady.

...2013-nji ýylyň iýulynda Türkmenistanyň maliýe ministriniň orunbasary wezipesine bellenildi. 2014 — 2017-nji ýyllarda Türkmenistanyň maliýe ministri. 2017 — 2021-nji ýyllarda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ykdysadyýeti ösdürmek bölüminiň ykdysady seljeriş we durmuş meseleleri boýunça esasy hünärmeni we müdiri. 2021-nji ýylda Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň esasy buhgalteri, soňra — häzirki wagta çenli Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ykdysadyýeti ösdürmek bölüminiň ykdysady seljeriş we durmuş meseleleri bölümçesiniň müdiri.