Lamborghini 2022-nji ýylda dört sany täze görnüş çykarar

Lamborghini 2022-nji ýylda dört sany täze görnüş çykarar

Lamborghini kompaniýasy şu ýylyň dowamynda birbada dört sany täze görnüş goýberer diýip, şereketiň maliýe netijeleri hakyndaky hasabatyna salgylanýan Motor1 ýazýar. Superkar Nuracan bilen krossower Urus hersi ikiden ýörite wersiýalar alarlar: şonlukda Lamborghini öz "arassa" DWS-ly awtoulaglarynyň eýýamyny soňlar.  

Lamborgihi iki yzygiderli modelleriniň haýsy ýörite wersiýalaryny goýbermegi meýilleşdirýändigini anyk aýtmaýar. Şeýle-de bolsa, göz öňünde tutulýan Nuracan bolsa, onda gürrüň birinji nobatda "ähliýol" modifikasiýasy barada barýandyr diýip, neşir güman edýär:ol eýýäm synaga çykdy. Şunuň ýaly superkar bazarda,  2019 ýylyň adybir konsept-karynyň hormatyna, Sterrato ady bilen peýda bolar. Ikinji modifikasiýa, zarýad berlen kupe Huracan STO-nyň ekstremal alternatiwasy - JV Stradale  bolar.  

Krossower Urus babatynda aýdylanda bolsa, oňa, birinjiden, Evonyň forsirlenen sekiz silindrli motora eýe bolan has kuwwatly we çalt wersiýasy berler diýip çaklanylýar. Ikinji täzeligiň Urus bolmagy ahmal, ol esasan Urus ST-X monokubogy üçin 2019 ýylda goýberileniň äheňinde ýeňiljek ýolsuz ýerler üçin niýetlenendir.

Üstümizdäki ýylda Lamborghini, gibrid superkarlary çykarmaklyga doly geçmek bilen, elektrik sazlaýjysyz DWS-ly awtoulaglary öndürmekden el çeker. Italýan markaly birinji yzygiderli "birikdirilýän gibrid" 2023-nji ýylda peýda bolar diýip, owal habar berlipdi.