Owganystan Aşgabatdaky wagtlaýyn ynanylan wekilini tanyşdyrdy

Owganystan Aşgabatdaky wagtlaýyn ynanylan wekilini tanyşdyrdy

Owganystanyň daşary işler ministrligi Fazal Mohammad Sabiri Owganystanyň Aşgabatdaky wagtlaýyn ynanylan wekili diýip tanyşdyrdy. TOLOnews-iň habar berşine görä, dabara Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary we owgan diplomatlary gatnaşdylar.

Kabulyň resmi adamlary Aşgabatda Owganystanyň ilçihanasynyň baştutanynyň wezipesine täze ýerine ýetirijiniň bellenmegi iki ýurduň arasyndaky diplomatik gatnaşyklary giňeltmäge tarap ädilen ädimdir diýip bellediler. 
Şonuň bilen birlikde, 18-nji martda Owganystanyň daşary işler ministrligi TOPH boýunça nobatdaky gezek öz beýannamasyny berdi we gaz geçirijiniň tehniki taraplary barada eýýäm gepleşikleriň geçirilendigini we taslamanyň ýazda dikeldiljekdigini habar berdi.  

"Biz TOPH gaz geçirijisiniň taslamasynyň täzeden bat aljak anyk senesini anyklaşmaga umyt bildirýäris. Biz TOPH bilen birlikde, beýleki taslamalar boýunça işleriň hem tiz wagtda gaýtadan ugur aljakdygyna bil baglaýarys" - diýip, Daşary işler ministrliginiň ýokary wezipeli adamy Şafi Azam aýtdy.