ÝAYB we HHR garaşsyz walýuta ulgamyny işläp düzmäge girişdi

ÝAYB we HHR garaşsyz walýuta ulgamyny işläp düzmäge girişdi

Ýewraziýa Ykdysady Birleşigi (ÝAYB) Hytaý bilen bilelikde halkara walýuta we maliýe ulgamynyň garaşsyzlygy üçin taslamany işläp taýýarlamaga başlaýar. Şeýle çäräniň global “çagyryşlaryň we töwekgelçilikleriň” bar şertlerinde zerurlyga öwrülendigi nygtalýar.

Birleşikdäki ýurtlaryň hünärmenleri gatnaşyjylaryň milli walýutalarynyň indeksini we birža harytlarynyň bahalaryny hasaplamak üçin ulanyljak täze halkara walýutany dörederler. Ilkinji taslama 2022-nji ýylyň mart aýynyň ahyryna çenli taýýar bolar.
“Global ykdysady ösüşiň haýallamagy we ÝAYB-iň döwletlerine hem Hytaýa garşy çäklendiriji çäreler bilen baglanyşykly umumy çagyryşlary we töwekgelçilikleri göz öňünde tutup, biziň ýurtlarymyz hem yzygiderli hünärmen gepleşikleri derejesinde, hem bilelikdäki çäreler we taslamalar babatynda amaly hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmeli” – diýip, Sputnik-e Ýewraziýanyň ykdysady komissiýasynyň Integrasiýa we makroykdysadyýet boýunça ministri Sergeý Glazýew aýtdy.
Rosstatyň maglumatlaryna görä, häzirki wagtda ÝAYB-iň düzümine bäş döwlet girýär: Russiýa, Belarus, Ermenistan, Gazagystan we Gyrgyzystan Respublikasy.