Berdimuhamedowyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» kitaby ermeni dilinde neşir edildi

Berdimuhamedowyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» kitaby ermeni dilinde neşir edildi

16-njy martda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynyň ermeni dilindäki neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Çärä paýtagtymyzyň ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, professor-mugallymlary we talyplary, ýerli köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň redaktorlary we žurnalistleri, şeýle-de göni wideoaragatnaşyk arkaly Ermenistan Respublikasynyň wekilleri gatnaşdylar.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň rektory J.Gurbangeldiýew, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň rektory B.Orazdurdyýewa, Ermenistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi R.Harazýan, «Edebiýat we sungat» gazetiniň baş redaktory O.Allaberdiýewa öz çykyşlaryny beýan etdiler.

Şeýle-de çärede göni wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Ýerewan döwlet uniwersitetiniň türkologiýa kafedrasynyň müdiri, professor Aleksandr Safarýan, Ýerewan döwlet uniwersitetiniň türkologiýa kafedrasynyň uly mugallymy Amaliýa Petrosýan, şahyr-terjimeçisi Waružan Hastur çykyş etdiler. 

Ermenistan Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçisiniň öz çykyşynda belleýşi ýaly, “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitabynyň ermeni dilinde neşir edilmegi ermeni okyjylaryna türkmen halkynyň taryhy, medeniýeti we ruhy dünýäsi bilen ýakyndan tanyşmaga mümkinçilik berer.