Hytaý Aziýa ýurtlarynda amerikan dollaryndan ýüz öwürmek işine başlady

Hytaý Aziýa ýurtlarynda amerikan dollaryndan ýüz öwürmek işine başlady

Hytaý häkimiýetleri dollardan ýüz öwürmek işine başladylar. Amerikan walýutasy bolmazdan amala aşyrylýan hasaplar Pekiniň-de çäginden çykdy diýip, “Deutsche Wirtschafts Nachrichten” nemes neşiri habar berdi.   

Bellenilişi ýaly, Gündogar we Günorta-Gündogar Aziýanyň ýurtlary milli walýutada söwda etmek isleýärler. Geleşiklere gatnaşýan döwletler ýuanda, batda we ringgitde has köp hasaplaşyk geçirýärler. Hytaý ABŞ-nyň ykdysadyýetine garaşlylygy azaltmak üçin şeýle mehanizmi işe girizdi. Şeýlelik bilen, tölegler Birleşen Ştatlaryň Federal ätiýaçlyk ulgamyndan aýlanyp geçýär.  

Bu prosese Ýaponiýa, Indoneziýa, Tailand we Malaýziýa gatnaşýar. ASEAN-yň gepleşikleriniň çäginde döwletler hasaplary diňe Aziýa sebitiniň walýutalarynda alyp barýarlar. 

HHR-iň hökümeti geljekde dollardan ýüz öwürmeli bolsa, ýuany dünýäde ätiýaçlyk walýutasyna öwürjekdigini aýtdy.