Türkmenistanyň Suratkeşler birleşigi Türkmenbaşy şaýolunyň ugrundaky binany satyn alar

Türkmenistanyň Suratkeşler birleşigi Türkmenbaşy şaýolunyň ugrundaky binany satyn alar

Maliýe we ykdysadyýet ministrligine Medeniýet ministrliginiň Döwlet medeniýet merkeziniň hasabynda duran, Aşgabat şäheriniň Türkmenbaşy şaýolunyň 10-njy salgysynda ýerleşýän binany Suratkeşler birleşigine bellenen tertipde göni (salgyly) satmak arkaly hususylaşdyrmak tabşyryldy. Bu barada türkmen Lideri 9-njy martda degişli Karara gol çekdi.

“Eýeçiligiň döwletiň garamagyndan aýrylmagy we döwlet emläginiň hususylaşdyrylmagy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 11-nji maddasyna laýyklykda kabul edilen resminamanyň maksady türkmen suratkeşlerini döwlet tarapyndan goldamak, olaryň işlemekleri üçin amatly şertleri döretmek bilen baglydyr.