2028-nji ýylyň futbol boýunça Ýewropa çempionaty Beýik Britaniýada we Irlandiýada geçip biler

2028-nji ýylyň futbol boýunça Ýewropa çempionaty Beýik Britaniýada we Irlandiýada geçip biler

2028-nji ýylda futbol boýunça Ýewropa çempionatyny geçirmek ugrundaky göreşde Beýik Britaniýa bilen Irlandiýanyň bilelikdäki teklibi ýeňiş gazanyp biler. Bu barada “Daily Mail” gazeti habar berýär. Muny RIA Nowosti ýetirýär.

Bellenilişi ýaly, ses berişlikde bu teklibiň alternatiwalary bolman biler. Çeşmäniň maglumatlaryna görä, Türkiýe özüniň dalaşgärligini yzyna alar, sebäbi ol öň Ýewropanyň futbol assosiasiýalarynyň birleşigi (UEFA) bilen söhbetdeşlikde Ýewro-2016-nyň we Ýewro-2024-iň hojaýyny bolmak üçin ses berişlikde ýeňlenden soň diňe alternatiw däl esasda bäsleşige gatnaşmaga taýýardygyny mälim etdi. UEFA-nyň sanksiýalary sebäpli Russiýanyň arzasyna hem seredilmez. Fewral aýynda Beýik Britaniýa bilen Irlandiýa 2030-njy ýyldaky dünýä dempionatyny geçirmek üçin arza bermekden ýüz öwürdi.
Arza tabşyrmak işi 2023-nji ýylyň sentýabr aýyna çenli dowam etmeli, ýöne ýaryşy geçirmek üçin diňe bir dalaşgär bolan ýagdaýynda ol ir tamamlanar diýip, gazet belleýär. 23-nji marta çenli gyzyklanma bildirýän taraplar arza tabşyrmak islegleriniň bardygyny mälim etmeli.
Indiki Ýewropa çempionaty 2024-nji ýylda geçiriler, ony Germaniýa kabul eder.