Türkmen-owgan serhedinde gaýtadan işleýän senagat toplumy gurlar

Türkmen-owgan serhedinde gaýtadan işleýän senagat toplumy gurlar

Mary welaýatynyň Serhetabat etrabynyň çäginde gaýtadan işleýän senagat toplumy gurlar. Ony gurmak baradaky teklibi golaýda Gazagystanyň Hökümet wekiliýetiniň Türkmenistana saparynyň çäklerinde gazak tarapy öňe sürdi. Häzirki döwürde gazanylan ylalaşyga laýyklykda, ýurdumyzda gaýtadan işleýän senagat desgasynyň guruljak ýerini kesgitlemek we bu ugurda öňde durýan wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça işler geçirilýär. Bu barada 15-nji ýanwarda geçirilen sanly ulgam arkaly iş maslahatynda türkmen Liderine hasabat berildi.

Maslahatda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystanyň hökümet wekiliýetiniň ýurdumyza bolan saparynyň çäklerinde gazak tarapynyň türkmen-owgan serhedinde gaýtadan işleýän senagat toplumyny gurmak baradaky teklibi barada aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutany degişli ýolbaşçylara bu teklipden gelip çykýan wezipeleri içgin öwrenmek, şol sanda senagat toplumynyň ýerleşjek ýerlerini kesgitlemek meseleleri boýunça degişli işleri geçirmegi tabşyrdy.

Türkmen Lideriniň belleýşi ýaly, Mary welaýatynyň Serhetabat etrabynyň çäginde teklip edilýän senagat toplumyny gurmak üçin ähli zerur düzümler, şol sanda awtomobil we demir ýollary bar. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutany önümçilik desgasynyň gurluşygy bilen baglanyşykly meseleleri degişli tarap bilen ylalaşmagy tabşyrdy.