Awstraliýanyň häkimiýetleri koalalary ýitip barýan görnüşleriň sanawyna girizdi

Awstraliýanyň häkimiýetleri koalalary ýitip barýan görnüşleriň sanawyna girizdi

Awstraliýanyň Gündogar kenarynda koalalar üçin döwlet goragynyň derejesi ýokarlandy. Bu barada Daşky gurşawy goramak ministri Sýuzan Leý habar berdi.

Soňky ýyllarda koalalar gurakçylyk we howply tokaý ýangynlary sebäpli ejir çekýärler. Mundan başga-da, şäherleşme we oba hojalyk ýerleriniň köpelmegi koalalaryň ýeke-täk mekany bolan ewkalipt tokaýlarynyň ep-esli böleginiň ýitmegine getirdi.
Resmi maglumatlara görä, Täze Günorta Uels we Kwinslend ştatlarynda koalalaryň populýasiýasy soňky 20 ýylda degişlilikde 60% we 50% azaldy. Bu görnüş 2019-2020-nji ýyllarda bolan tokaý ýangynlarynyň netijesinde hasam zyýan çekdi. 
2020-nji ýylda geçirilen parlament derňewleri koalalaryň sanyny köpeltmek üçin degişli çäreler görülmese, olaryň 2050-nji ýyla çenli ýitip ýok boljakdygyny görkezdi. Hökümet koalalary sanamak programmalaryna, olaryň barlagy we bejergisi üçin 50 mln Awstraliýa dollaryny bölüp bermegi wada berýär.