Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin Maýa goýum maksatnamasy kabul edildi

Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin Maýa goýum maksatnamasy kabul edildi

Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin Maýa goýum maksatnamasy kabul edildi. Bu resminama 11-nji fewralda geçirilen Hökümetiň giňişleýin mejlisinde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow gol çekdi.

Maksatnama laýyklykda, maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna düýpli maýa goýumlarynyň möçberi 40 milliard manada golaý bolar. Zawodlary we fabrikleri, hassahanalary, saglyk öýlerini we merkezlerini, mekdebe çenli çagalar edaralaryny, mekdepleri, medeniýet öýlerini, dolandyryş merkezini, täze şäherçeleri we ýaşaýyş toplumlaryny gurmak hem-de olaryň durkuny täzelemek göz öňünde tutulýar.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutany wise-premýer Ç.Purçekowa önümçilik we durmuş maksatly desgalaryň, aýratyn-da, Ahal welaýatynyň edara ediş merkeziniň gurluşygyny berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Türkmenabat — Aşgabat — Türkmenbaşy ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň gurluşygy hem örän möhüm desgalaryň hatarynda görkezildi. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň demirgazygynda gurulmagy meýilleşdirilýän «Aşgabat-siti» ýaşaýyş toplumyny dünýä derejeli tehnologiýalary hasaba almak bilen gurmagyň taslamasyny düzmek işlerini dowam etmegiň zerurdygyny belledi.