Täze ýylyň şygaryna bagyşlanan maslahatlar badalga aldy

Täze ýylyň şygaryna bagyşlanan maslahatlar badalga aldy

28-nji noýabrda ýurdumyzyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde “Halkyň Arkadagly zamanasy — agzybirligiň, jebisligiň, döwletliligiň, adalatyň we ösüşiň dabaralanmasy” atly maslahat geçirildi. 2022-nji ýylyň şygarynyň hem-de nyşanynyň tassyklanylmagyna bagyşlanan çärä Milli Geňeşiň, jemgyýetçilik guramalarynyň hem-de syýasy partiýalaryň, bilim we ylym ulgamynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylarydyr wekilleri, hormatly ýaşulular we ýaşlar gatnaşdylar.

Halkymyzyň ýylyň şygaryny “Halkyň Arkadagly zamanasy” diýip atlandyrmak baradaky öňe süren teklibiniň tassyklanylandygy hakyndaky habaryň türkmenistanlylar tarapyndan uly ruhubelentlik bilen kabul edilmegi bagtyýar eýýamy esaslandyran hem-de halkymyzy we Watanymyzy täze üstünliklere tarap alyp barýan türkmen  Liderine belent hormatyň nyşanydyr. Bu ýere ýygnananlar Garaşsyz Watanymyzyň gazanýan üstünlikleriniň döwlet Baştutanynyň çuňňur oýlanyşykly hem-de öňdengörüjilikli syýasatynyň netijesidigini nygtadylar.

Şol gün Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde geçirilen dabara hem 2022-nji ýylyň “Halkyň Arkadagly zamanasy” diýen şygarynyň tassyklanylmagyna bagyşlandy. Dabara Hökümetiň agzalary, medeniýet ulgamynyň, ugurdaş edara-kärhanalaryň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary hem-de wekilleri, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, sungat ussatlary gatnaşdylar.

Çykyş edenler döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry hökmünde milli medeniýetimiziň ösdürilmeginde, netijeli, döredijilikli zähmet çekmek üçin has oňat şertleriň döredilmeginde, ýaş zehinlerimiziň özgertmeler işlerine höweslendirilmeginde türkmen Lideriniň hut özüniň şahsy görelde görkezýändigini aýratyn nygtadylar. Çärä gatnaşyjylaryň çykyşlary 2022-nji ýylyň şygaryna bagyşlanan döredijilikli aýdym-sazlar bilen utgaşdy. Çärede meşhur şahyrlar, sahna ussatlary, görnükli estrada ýerine ýetirijileri çykyş etdiler.