Berdimuhamedow Walentina Matwiýenko bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

Berdimuhamedow Walentina Matwiýenko bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

28-nji dekabrda GDA gatnaşyjy ýurtlaryň Baştutanlarynyň resmi däl duşuşygyna gatnaşmak üçin Russiýa Federasiýasyna bolan saparynyň barşynda Sankt-Peterburg şäherinde Türkmenistanyň Prezidentiniň Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy W.I.Matwiýenko bilen telefon arkaly gepleşigi geçirildi.

Söhbetdeşligiň dowamynda dürli ulgamlardaky ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň meseleleriniň giň toplumy ara alnyp maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň we Russiýanyň arasyndaky parlamentara hereketleriň depginine hem aýratyn üns berildi. Şu nukdaýnazardan, Türkmenistanyň Prezidenti we rus parlamentiniň ýokary palatasynyň spikeri 2022-nji ýylyň maýynda Aşgabatda Merkezi Aziýanyň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumynyň geçirilmegi bilen bagly meselelere hem seredip geçdiler.

Söhbetdeşligiň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan şol döwürde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Russiýanyň zenanlarynyň dialogynyň geçirilmeginiň mümkinçiliklerini öwrenmek baradaky teklip hem beýan edildi.