Täze Zelandiýa 3-nji dekabrdan COVID-19-a garşy üç reňkli göreş ulgamyny girizdi

Täze Zelandiýa 3-nji dekabrdan COVID-19-a garşy üç reňkli göreş ulgamyny girizdi

Täze Zelandiýa 3-nji dekabrda koronawirus ýaýrawyna garşy üç reňkli göreş ulgamyna geçdi. Bu barada ýurduň premýer-ministri Jasinda Ardern habar berdi diýip, TASS belleýär.

Hökümet ýolbaşçysynyň aýtmagyna görä, Täze Zelandiýa gyzyl, sary we ýaşyl derejeleri öz içine alýan “ýol yşygy” ulgamyny ornaşdyrýar, bu derejeleriň her biri sanitariýa çäklendirmeleriniň belli bir toplumyny göz öňünde tutýar, gyzyl derejede bu çäreler ep-esli köp bolup, ýaşylda azdyr. 

“Ýurduň ilatynyň ep-esli bölegine sanjym edenimizden soň, täze ulgama geçmegiň wagty geldi” – diýip, Ardern ýurduň hökümetiniň saýtynda ýerleşdirilen beýannamada görkezdi. 

Premýer-ministr «ýol yşygy» ulgamynyň lokdaunlaryň duýdansyz yglan edilmeginiň ornuny tutjakdygyny» we doly sanjym alan raýatlar üçin ýörite rugsatnamalary ulanylyşa girizjekdigini aýtdy. Bu resminamalaryň sanjym alan täze zelandiýalylara sanitariýa çäklendirmeleriniň köpüsinden gaça durmaga mümkinçilik bermegine, kärhanalaryň, guramalaryň we edaralaryň bolsa işgärleriň hem-de müşderileriň sanjym alandygyny barlamak bilen, kesel ýaýrawy wagtynda-da işläp bilmegine garaşylýar. 

Ardern anna gününden Demirgazyk adanyň demirgazyk-günbatar sebitlerinden we Täze Zelandiýanyň iň uly şäheri Oklendden başga tutuş ýurt üçin jemgyýetçilik ýerlerinde örtükleriň ulanylmagyny we sosial araçägiň berjaý edilmegini göz öňünde tutýan sary derejäniň hereket etjekdigini belledi. Oklend we şäherden demirgazykda ýerleşýän sebitler üçin gyzyl dereje hereket eder.