Özbegistanda bäş ýylda 20-den gowrak uly gidroelektrik stansiýasy gurlar

Özbegistanda bäş ýylda 20-den gowrak uly gidroelektrik stansiýasy gurlar

Özbegistanyň häkimiýetleri geljek bäş ýylda 20-den gowrak uly gidroelektrik stansiýasyny (GES) gurmagy maksat edinýärler. Şeýle meýilnamalar Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň gidroenergetika pudagynda taslamalaryň hödürlenmegine bagyşlanan ýygnagynda ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, döwlet baştutanynyň metbugat gullugy habar berýär. Muny TASS ýetirýär.

“Umumy kuwwaty 740 megawatt bolan elektrostansiýalaryň gurluşygy boýunça 21 sany uly taslama işlenip düzüldi. Hususan-da, geljek ýyl umumy kuwwaty 170 megawatt bolan ýedi taslamany, 2023-2024-nji ýyllarda 150 megawatt kuwwatly 12 taslamany, 2025-2026-njy ýyllarda 420 megawatt kuwwatly iki taslamany durmuşa geçirmek meýilleşdirilýär” – diýlip, Özbegistanyň prezidentiniň saýtyndaky habarda aýdylýar.

Mirziýoýewiň metbugat gullugy Özbegistanda energetika pudagynyň işjeň ösdürilýändigini belleýär. Nebit we gaz bilen işleýän elektrik stansiýalaryndan başga-da, gaýtadan dikeldilýän çeşmelerden – Gün şöhlesinden, ýelden we suwdan elektrik öndürýän desgalar gurulýar.

2017-nji ýylda Mirziýoýewiň karary bilen “Uzbekgidroenergo” paýdarlar jemgyýeti döredildi. Soňky wagtda Özbegistanda 11 sany täze gidroelektrik stansiýasy guruldy we öň gurlan sekiz sany gidroelektrik stansiýasy döwrebaplaşdyryldy. Netijede, 244 megawattlyk goşmaça elektrik öndüriji kuwwat döredildi.

Özbegistanyň Energetika ministrliginiň maglumatlaryna görä, 2020-nji ýyl boýunça respublikanyň öndüriji kuwwaty 12,9 müň megawatt boldy, 1,85 müň megawatt ýa-da 14,3% gidroelektrik stansiýalarynyň paýyna düşdi. 2021-nji ýylyň ahyryna çenli energiýa öndüriji kuwwaty 15,8 müň megawatta çenli ýokarlandyrmak meýilleşdirilýär. 2030-njy ýyla çenli Özbegistanyň häkimiýetleri 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende elektrik energiýasynyň öndürilişini iki esse artdyrmagy meýilleşdirýärler.