Türkmenistanyň «Ene mähri» diýen hormatly adyna mynasyp bolanlara her aýda goşmaça hak töleniler

Türkmenistanyň «Ene mähri» diýen hormatly adyna mynasyp bolanlara her aýda goşmaça hak töleniler

Türkmenistanyň «Ene mähri» diýen hormatly adyna myansyp bolanlara her aýda goşmaça hak töleniler. TmCars.info bu barada giňişleýin habar berýär.

2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap, Türkmenistanyň «Ene mähri» diýen hormatly adyna mynasyp bolan enelere pensiýalarynyň ýa-da çaga seretmek boýunça döwlet kömek pulunyň, maýyplyk boýunça döwlet kömek pulunyň, döwlet durmuş kömek pulunyň 30 göterimi möçberinde her aýda goşmaça hak töleniler.
Bu goşmaça haky almak üçin hormatly adyna mynasyp bolan eneler öz ýaşaýan ýeri boýunça pensiýa gaznasynyň ýerli bölümine «Ene mähri» diýen hormatly adynyň şahadatnamasynyň nusgasyny tabşyrmagy ýeterlikdir.
Ýeri gelen-de aýtsak, Türkmenistanyň «Ene mähri» diýen hormatly adyny döretmek hakynda” Türkmenistanyň Kanuny 2008-nji ýylyň 3-nji martynda kabul edildi. Şu Kanun güýje girenden soň sekiz we şondan köp çagany dünýä indiren we mynasyp terbiýelän enelere Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen Türkmenistanyň «Ene mähri» diýen hormatly ady dakylýar.