Odre Azule ÝUNESKO-nyň baş direktory wezipesine gaýtadan saýlandy

Odre Azule ÝUNESKO-nyň baş direktory wezipesine gaýtadan saýlandy

Odre Azule BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň baş direktory wezipesine ikinji möhlete saýlandy. Onuň dalaşgärligi ÝUNESKO-nyň Baş konferensiýasynyň 41-nji sessiýasynda goldanyldy. Sessiýa guramanyň Pariždäki ştab-kwartirasynda geçirilýär diýip, TASS habar berýär. 

“Bu ses berişligiň netijesinde men guramamyzda täzeden ynamyň we agzybirligiň alamatyny görýärin. Dünýäniň dürli künjeklerinden bolan bu agzybirlik we goldaw meniň işimiň ilkinji döwründe duýuldy we men ondan ylham alýardym. Men köp zat öwrendim. Men täze taslamalara açyklygyňyz üçin minnetdarlyk bildiresim gelýär” – diýip, Odre Azule belledi.

“Biziň wezipämiz öz potensialymyzy görkezmek we döwrümiziň esasy kynçylyklaryny ýeňip geçmekdir. Dört ýyl mundan ozal siz meniň wadalarymy eşidip, maňa ynam bildirdiňiz, biz parahatçylygyň hatyrasyna işlemegimizi dowam etdireris. Men maňa uly wezipäniň ýüklenendigine düşünýärin. Men guramamyzyň jogapkärçiliginiň uludygyna düşünýärin we şol sebäpli men ÝUNESKO-nyň peýdasyna hyzmat etmek üçin elimden gelenini ederin” – diýip, baş direktor sözüniň üstüni ýetirdi.

2017-nji ýylyň oktýabr aýynda ilkinji gezek guramanyň ýolbaşçysy wezipesine saýlanan Azule ýeke-täk dalaşgärdi. Ony 169 saýlawçynyň 155-si goldady. Baş direktoryň täze mandaty 2022-nji ýylyň ýanwar aýynda hereket edip başlar.