Gazagystan bilen AstraZeneca hyzmatdaşlyk barada Ähtnama gol çekdi

Gazagystan bilen AstraZeneca hyzmatdaşlyk barada Ähtnama gol çekdi

Gazagystan-Britaniýa hökümetara komissiýasynyň 8-nji umumy mejlisinde Gazagystanyň DIM-niň başlygynyň orunbasary Almas Aýdarowyň we Britaniýanyň halkara söwda boýunça döwlet ministri Ranil Jaýawerdenanyň ýolbaşçylygynda Britaniýanyň öňdebaryjy farmasewtik kärhanasy AstraZeneca bilen özara hyzmatdaşlyk barada Ähtnama gol çekildi. Bu resminama respirator, onkologiýa we beýleki keselleri bejermekde, şol sanda täze tehnologiýalary ulanmak arkaly hyzmatdaşlygyň täze mümkinçilikleriniň açylmagyna ýardam eder. Bu barada edaranyň metbugat gullugyna salgylanyp, centralasia.news habar berýär.

Mejlisde hökümetara komissiýasynyň 2020-nji ýyldaky işleriniň netijeleri, şeýle-de özara bähbitli hyzmatdaşlygyň täze taraplary maslahatlaşyldy. Ýörite iş toparlary maliýe, dag-magdan, energetika, ylym-bilim, oba hojalyk pudaklaryndaky işler we sanlylaşdyrmak barada hasabat berdiler.

Öz gezeginde, gazagystanly syýasatçy koronawirusyň ýaramaz täsirine garamazdan, geçen ýyl Gazagystan Respublikasyna Britaniýanyň maýa goýumlarynyň möçberiniň 36 göterim, 620-den 849 mln ABŞ dollaryna çenli ýokarlanandygyny belledi. Ýanwar – iýun aýlarynyň netijesi boýunça, Beýik Britaniýanyň ýurduň ykdysadyýetine maýa goýumlary 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 32% ýokarlanyp, 612 mln dollara ýetdi.

Britaniýa tarapy döwletiň ýurtda işewürligi alyp barmak üçin has gowy şertleriň döredilmegi ugrundaky tagallalaryna ýokary baha berdi we sanlylaşdyrmak, agrosenagat toplumy,  ýaşyl energetika we saglygy goraýyş pudagynda özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmaga Beýik Britaniýanyň gyzyklanma bildirýändigini nygtady.