Sukerbergiň yzy bilen: Microsoft öz Metaälemini anons etdi

Sukerbergiň yzy bilen: Microsoft öz Metaälemini anons etdi

Adyny Meta diýip üýtgeden Facebook-yň yzysüre Microsoft öz metaälemini tanyşdyrdy.  Bu çözgüt wirtual awatarlary we immersiw iş giňişligini döretmäge mümkinçilik berer diýlip, Ignite 2021 konferensiýasynda yglan edildi. Bu barada rg.ru habar berdi.

Mesh for Teams-iň ulanyjylary öz sanly awataryny döredip, ony wirtual gurşawdaky ýygnaklarda ulanyp bilerler. Beýleki gatnaşyjylar hem, öz isleglerine görä, awatarlar bilen şekillendirilip, wideoýazga gatnaşyp bilerler.

Awatarly wirtual ýygnaklary guramakdan başga-da, kompaniýalar immersiw giňişlikleri - metaälemi döredip bilerler. Netijede, çözgüt hatda dünýäniň dürli künjeklerinden bolan adamlara hem bir gurşawda bolmaga mümkinçilik berer.

Mesh for Teams smartfonlardan we kompýuterlerden başlap, dürli enjamlarda goldanylar. Ol iki režimde işlär. “Together Mode” gatnaşyjylaryň arasynda wizual araçäkleriň utgaşýan konferensiýa otagy ýaly gatnaşyjylar üçin ýeke-täk wirtual giňişlik döredýär. Beýleki režim “Presenter View” bir gatnaşyja slaýdlaryň we bellikleriň yzygiderliligini görkezip, hakyky wagtda başgalara prezentasiýa bermäge mümkinçilik berýär.

2021-nji ýylyň mart aýynda Microsoft ilkinji gezek ulanyjylaryň mazmun we biri-biri bilen meta-giňişlikde täsirleşip bilýän garyşyk hakykat platformasy bolan Mesh-i ilkinji gezek hödürläpdi. Mundan ozal Mark Sukerberg hem metaälem döretmek meýilnamasyny yglan edipdi.