6-njy noýabrda Türkmenistanda güýzki bag ekmek möwsümine badalga berler

6-njy noýabrda Türkmenistanda güýzki bag ekmek möwsümine badalga berler

1-nji noýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlary hem-de paýtagtymyzyň we welaýatlaryň häkimleri bilen sanly ulgam arkaly nobatdaky iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň sebitlerini hem-de paýtagtymyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy, ählihalk bag ekmek dabarasyna hem-de öňde boljak şanly senelere görülýän taýýarlyk işleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Iş maslahatynyň dowamynda oňa gatnaşan ýolbaşçylaryň we welaýatlaryň häkimleriniň hasabatlary diňlenildi. Döwlet Baştutany gyş paslynyň golaýlaşmagy bilen baglylykda paýtagtymyzyň häkimine ýyladyş ulgamlarynyň bökdençsiz işledilmegini, jemagat gulluklarynyň işleriniň utgaşdyrylmagyny üpjün etmek meselelerini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Welaýatlaryň häkimleri sebitlerdäki işleriň ýagdaýy, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň depginini güýçlendirmek boýunça alnyp barylýan çäreler barada hasabatlary berdiler. Häzirki wagtda kärendeçi pagtaçylar ýetişdirilen hasyly doly we ýitgisiz ýygnap almak üçin tutanýerli zähmet çekýärler. Maslahatda üýzlük bugdaý ekişiniň öz wagtynda tamamlanandygy barada-da aýdyldy.

Türkmen Lideri hasabatlary diňläp, degişli ýolbaşçylara 6-njy noýabrda meýilleşdirilen güýzki bag ekmek möwsüminde göz öňünde tutulan bag ekmek dabarasyna öz wagtynda taýýarlyk görmek barada tabşyryklary berip, agaç nahallarynyň ekiljek ýerlerini hem-de olaryň möçberini kesgitlemek meselesine aýratyn üns berilmelidigini belledi.