«Balkanabat» ýod zawodynyň düzüminde täze önümçilik desgalary gurlar

«Balkanabat» ýod zawodynyň düzüminde täze önümçilik desgalary gurlar

Häzirki wagtda “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň “Bereket” hem-de “Balkanabat” ýod zawodlarynda ýerasty ýodly we bromly suwlary gaýtadan işlemek arkaly, ýokary hilli tehniki ýoduň 500 tonnadan gowragy öndürilýär, şonuň aglaba bölegi bolsa daşary ýurtlara ugradylýar. Şunuň bilen baglylykda, Balkan welaýatyndaky “Balkanabat” ýod zawodynyň düzüminde tehniki ýod, brom we bromly önümleri öndürýän desgalary gurmak göz öňünde tutulýar. Bu barada wise-premýer Ç.Purçekow Hökümetiň nobatdaky mejlisinde habar berdi.

Wise-premýer häzirki wagtda taslama kuwwatlylygy 450 tonna bolan “Balkanabat” zawodynda tehniki ýoduň ýylda 340 tonnasynyň öndürilýändigini belläp, döwlet Baştutanynyň garamagyna birnäçe anyk teklipleri hödürledi. Ýagny zawodyň binýadynda ýodly we bromly çig mal ýataklaryndaky guýularda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek arkaly kärhananyň düzüminde täze önümçilik desgalaryny gurmak meýilleşdirilýär. Şu maksat bilen, zawodyň ýodly we bromly çig mal ýataklarynda tehniki ýod, brom we bromly önümleri öndürýän desgalary gurmak barada gyzyklanma bildirýän kompaniýalaryň arasynda bäsleşik geçirmek teklip edilýär.

Gurbanguly Berdimuhamedow hödürlenen teklipleri, umuman, makullap, wise-premýere ýurdumyzyň günbatar sebitinde hereket edýän iri zawodlarda ýokary hilli tehniki ýoduň öndürilýän möçberini artdyrmagyň mümkinçiliklerini öwrenmek boýunça işleri dowam etdirmegi tabşyrdy.