Ahally gallaçylar hem bugdaý ekişini tamamladylar

Ahally gallaçylar hem bugdaý ekişini tamamladylar

Ahal welaýatynyň gallaçylary hem güýzlük bugdaý ekişini bellenen möhletde tamamladylar. Ekerançylaryň tutanýerli zähmeti netijesinde, welaýatda 195 müň gektar ýere bugdaý ekildi.

Ekiş möwsümi agrotehniki kadalar doly berjaý edilip geçirildi. Munuň özi bu azyklyk ekiniň geljek ýylda ýokary hasyl bermeginiň binýadyny döredýär.

Daýhanlaryň zähmeti üçin amatly şertleriň döredilmegi netijesinde, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň oba hojalyk pudagynda belent sepgitlere ýetilýär. Döwlet tarapyndan dünýäniň iri önüm öndürijileriniň häzirki zaman oba hojalyk tehnikalarynyň satyn alynmagy daýhanlara ekiş möwsümini gysga möhletde geçirmäge mümkinçilik berýär. Mineral dökünler, ýokary hilli tohum, zyýan berijilere garşy göreş serişdeleri öz wagtynda taýýarlanyldy.

2022-nji ýylda ýurdumyzyň daýhanlarynyň öňünde 1 million 400 müň tonna bugdaý hasylyny ýygnamak wezipesi durýar, şonuň 400 müň tonnasy Ahal welaýatynda öndüriler. TmCars.info Türkmenistanda ilkinji bolup lebaply ekerançylaryň güýzlük bugdaý ekişini tamamlandyklaryny ozal habar beripdi.