HPG ykdysady taýdan dikelişi has haýal bolan ýurtlary belli etdi

HPG ykdysady taýdan dikelişi has haýal bolan ýurtlary belli etdi

Halkara pul gaznasy (HPG) Saharadan günortada ýerleşýän Afrika ýurtlarynyň koronawirus pandemiýasynyň netijelerinden ykdysady dikelişini sebitde sanjym ýetmezçiligi sebäpli dünýäde has haýal dikeliş diýip atlandyrdy. Bu barada Reýter agentligi habar berýär diýip, lenta.ru belleýär. 

HPG 2021-nji ýylda Saharadan günortadaky ýurtlaryň JIÖ-niň ösüşiniň 3,7 göterim, 2022-nji ýylda 3,8 göterim bolmagyna garaşýar. Gazna sanjymlara elýeterliligiň ýoklugy sebäpli, sebitdäki ýurtlaryň ösen ykdysadyýetli ýurtlardan ençeme ýyl yza galjakdygyny belleýär. Mundan başga-da, olaryň geljekki ösüş mümkinçilikleri pandemiýanyň we sanjymyň gidişine baglydyr. “Daşary maliýe we tehniki kömek bolmasa, Saharanyň günortasyndaky Afrika we beýleki ýurtlaryň dikeliş ýollary hemişelik bölünişige öwrülip, onýyllyklaryň dowamynda kynlyk bilen gazanylan ösüşi howp astyna goýup biler” – diýip, gaznanyň wekilleri belledi.

Yklymyň senagat taýdan has ösen ýurdy bolan GAR-yň ykdysadyýeti 2021-nji ýylda bäş göterim ýokarlanar, ýöne 2022-nji ýylda ösüş depgini 2,2 göterime çenli peseler. Nebitiň ýokary bahasy 2021-nji ýylda Nigeriýanyň JIÖ-niň 2,6 göterim ösmegine ýardam eder. Angolanyň ykdysadyýeti 2021-nji ýylda 0,7% pese gaçar, ýöne çökgünlik 2022-nji ýylda tamamlanar we şonda JIÖ-iň ösüşi 2,4 göterim bolar. 

Saharanyň günortasyndaky ýurtlarda azyk inflýasiýasy 2019-njy ýyldan bäri ýokarlanýar. Awgust aýynda ol sebitiň 25 ýurdunda 10,9 göterim boldy. Gaznanyň maglumatlaryna görä, azyk önümleriniň gymmatlamagy, aýratynam, koronawirus pandemiýasy sebäpli aşa garyplykda galan 30 million adam üçin ýiti mesele bolup galar.