Apple smartfonlaryň adynda S harpyndan doly ýüz öwürdi

Apple smartfonlaryň adynda S harpyndan doly ýüz öwürdi

iPhone 13 flagman smartfonunyň çykmazyndan öň, Apple amerikan korporasiýasynyň smartfony iPhone 12S ady bilen çykarmagy göz öňünde tutýandygy barada pikirler boldy. Birinjiden, 13-lik san köp ýurtlarda şowsuz hasaplanýar, ikinjiden, kompaniýa adynda S harpy bolan gurluşlary öňem çykarýardy.

Ýöne käbir internet çeşmeleriniň ýalňyşandygy ýüze çykaryldy. Häzir kupertinoly kompaniýanyň özüniň mobil gurluşlarynda S harpyny ulanmakdan doly ýüz öwrendigi habar berilýär. Başgaça aýdylanda, 2022-nji ýylda iPhone 13S-iň çykmagyna garaşmaly däl, çünki täze smartfon iPhone 14 ady bilen çykarylar diýip, pepelac.news belleýär.

Munuň esasy sebäbi S harpynyň bolmagynyň täze smartfonlaryň satuwyna oňyn täsir etmeýändigindedir, sebäbi bu käbir ulanyjylarda täze smartfonuň geçen ýylky model bilen deňeşdirilende gaty üýtgemändigi baradaky pikiri döredip biler. Netijede, köp ulanyjylar täze smartfona geçmek islemeýär.

Ýatlap geçsek, Apple 2009-njy ýylda iPhone 3GS-de ilkinji gezek S harpyny ulandy. Şol wagt ýerine ýetiriji müdir Fil Şiller S harpynyň “tizligi” aňladýandygyny aýtdy. Bu hatardan iň soňky smartfon 2018-nji ýylda çykan iPhone XS boldy. Çeşmäniň belleýşi ýaly, Apple atdaky goşmaça harplaryň we sözleriň alyjylaryň satyn almak baradaky kararlaryna ýaramaz täsir edip biljekdigini ýüze çykardy. Şeýle-de, beýleki modeller bilen deňeşdirilende, az isleg bildirilýän iPhone 12 mini hem agzalýar.

iPhone 14 seriýasy bolsa dört modeli öz içine alar: 6,1 dýuýmlyk iPhone 14, 6,5-6,7 dýuýmlyk iPhone 14 Max, 6,1 dýuýmlyk iPhone 14 Pro we 6,7 dýuýmlyk iPhone 14 Pro Max.