2022-nji ýylyň reňki yglan edildi

2022-nji ýylyň reňki yglan edildi

Iri boýag we lak önümlerini öndüriji bolan Dulux kompaniýasy Bright Skies (iňlis dilinden terjime edilen - açyk asman) diýlip atlandyrylýan sowuk gök reňki 2022-nji ýylyň esasy reňki diýip saýlady. Bu barada Dezeen habar berdi.

Kompaniýanyň pikiriçe, bu reňk optimizmi we hemme zady täzeden başlamak islegini alamatlandyrýar. Bu boýagyň reňki asmany we tebigaty ýada salýar.

"Biziň, hamala, duzaga düşendigimiz baradaky umumy duýgy, şeýle hem biziň owadan, ýöne näzik planetamyzyň geljegi baradaky aladalar Bright Skies bilen berk baglanyşykly. Edil häzirki wagtda adamlar özlerini şähdaçyk duýmak we öz durmuşlaryna dolanyp gelýän erkinlikden lezzet almak isleýärler" diýip, Dulux-yň britan bölüminiň başlygy Mariann Şilingford aýtdy.