Britaniýanyň botanika bagy ösümlikleriň sany boýunça dünýä rekordynyň eýesi boldy

Britaniýanyň botanika bagy ösümlikleriň sany boýunça dünýä rekordynyň eýesi boldy

Londondaky Kew Gardens hökmünde belli bolan Kýu patyşa botanika bagy dünýädäki iň uly janly ösümlikler ýygyndysy üçin Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi. Bu barada Bi-bi-si ýaýlym korporasiýasy habar berdi diýip, TASS belleýär.

Onuň maglumatlaryna görä, Londonyň bu bagy heniz 2019-njy ýylda 16,9 müň özboluşly ösümlik görnüşini öz içine alýardy. Häzirki wagtda Patyşa botanika bagynyň ýygyndysy hasam giňeldi. 

2020-nji ýylda Kew Gardens nahalhanasyndan alnan nusga ululygy 16,9 dýuým (43 sm) bolan iň uzyn “Nepentes” ösümlik duzagy üçin baýrak aldy. Bu botanika bagyna dünýädäki iň uly tohum saklaýjysy hem degişli. Müňýyllyklaryň tohum banky Günbatar Sasseks graflygyndaky Ueýkherst jaýynda ýerleşýär, onda tas 40 müň ösümlik görnüşiniň 2,4 milliarddan gowrak tohumy saklanýar.

1759-njy ýylda esaslandyrylan Kýu patyşa botanika bagy dünýäde ösümlik dünýäsiniň köpdürlüligini öwrenmek üçin merkez hökmünde ykrar edildi. Ol 2003-nji ýylda ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizildi.

132 gektar meýdany bolan baglar Londonyň günorta-günbatarynda Riçmond bilen Kýu şäherleriniň aralygynda ýerleşýär, bu ýerde floranyň köp sanly seýrek wekilleri ösýär. Mysal üçin, amorfofallus titanik dünýäde resmi taýdan iň beýik we iň ysly ösümlik hasaplanýar. Şeýle-de, baglaryň çäginde Palma öýi, Oranžereýa we Pagoda bar.