2022-nji ýylda Türkmen bedewiniň milli baýramynyň dabaralary Balkan welaýatynda geçiriler

2022-nji ýylda Türkmen bedewiniň milli baýramynyň dabaralary Balkan welaýatynda geçiriler

2022-nji ýylda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli “Türkmen atlary” döwlet birleşiginiň garamagyndaky Balkan atçylyk sport toplumynda baýramçylyk çärelerini we at çapyşyklaryny geçirmek meýilleşdirilýär. Şunuň bilen baglylykda, 16-njy sentýabrda geçirilen Hökümet mejlisinde döwlet Baştutanynyň garamagyna degişli Kararyň taslamasy hödürlenildi.

Resminama laýyklykda, “Berk ýol” hojalyk jemgyýeti bilen abatlaýyş işlerini geçirmek we bellenilen wezipeleri 2022-nji ýylyň aprel aýynda tamamlap, çapuw ýodasyny ulanmaga doly taýýar edip tabşyrmak şerti bilen şertnamany baglaşmak göz öňünde tutulýar.

Türkmenistanyň Prezidenti degişli Karara gol çekip, ony sanly ulgam arkaly wise-premýer Orazgeldiýewe iberdi we geljek ýylda Balkan welaýatynda geçiriljek Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli dabaralaryň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek boýunça hemmetaraplaýyn taýýarlyk görmek barada degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi.