Daşkentde Suw meseleleri boýunça türkmen-özbek toparynyň 1-nji mejlisi geçirildi

Daşkentde Suw meseleleri boýunça türkmen-özbek toparynyň 1-nji mejlisi geçirildi

Daşkent şäherinde geçirilen Suw hojalyk meseleleri boýunça bilelikdäki türkmen-özbek hökümetara toparynyň birinji mejlisinde türkmen tarapyna Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew, özbek tarapyna Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary Ş.Ganiýew başlyklyk etdiler. 

TDIM-niň Metbugat gullugynda habar berlişi ýaly, mejlisiň barşynda suw hojalyk desgalaryny ulanmak we Amyderýanyň suw serişdelerinden peýdalanmak boýunça hyzmatdaşlygyň alnyp barlyşy, şeýle hem iki ýurduň çäklerindäki suw hojalyk desgalarynyň ulanylyşy bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Suw hojalyk ulgamynda ikitaraplaýyn we sebitleýin hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi boýunça pikir alşyldy. Şunuň bilen baglylykda, sebitleýin hyzmatdaşlygyň ösdürilmeginde Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň, Suw hojalyk meseleleri baradaky döwletara utgaşdyryjy toparynyň we Durnukly ösüş baradaky döwletara toparynyň hem-de olaryň düzüm bölümleriniň uly ähmiýetiniň bardygy aýratyn bellenildi.

Mundan başga-da, suw hojalyk ulgamyndaky ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça meselelere garaldy. Mejlisiň ahyrynda taraplar Suw hojalyk meseleleri boýunça bilelikdäki türkmen-özbek hökümetara toparynyň birinji mejlisiniň Teswirnamasyna gol çekdiler.