Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň wise-premýerini kabul etdi

Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň wise-premýerini kabul etdi

14-nji sentýabrda Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Daşkent şäherinde geçirilýän Türkmen-özbek hökümetara toparynyň mejlisiniň çäklerinde Türkmenistan Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Esenmyrat Orazgeldiýewi kabul etdi. Bu barada goňşy ýurduň Prezidentiniň Metbugat gullugynyň president.uz saýty habar berýär.

Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn türkmen-özbek hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de giňeltmegiň ýollary, häzirki döwürde ýola goýlan gatnaşyklar barada pikir alşyldy. Soňky ýyllarda ýola goýlan ýokary derejedäki yzygiderli gatnaşyklaryň iki doganlyk ýurduň arasyndaky dostluk, hoşniýetlilik we strategik hyzmatdaşlygy berkitmäge, anyk mazmun bilen baýlaşdyrmaga ýardam edýändigi bellenilip, Daşkentde geçirilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk we suw dolandyryş meseleleri boýunça bilelikdäki hökümetara toparyň mejlisleriniň esasy netijeleri barada aýdyldy.

Özbek Lideri Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistana boljak saparyna ünsli we hemmetaraplaýyn taýýarlanmagyň, ilkinji nobatda, baý gün tertibiniň döredilmeginiň, şeýle hem ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda, senagat hyzmatdaşlygy taslamalarynyň, medeni-ynsanperwer ugurlaryň ösdürilmeginiň möhümdigini belledi.