Awaza duşuşygynyň resminamalary Baş Assambleýanyň 75-nji sessiýasynda ykrar edildi

Awaza duşuşygynyň resminamalary Baş Assambleýanyň 75-nji sessiýasynda ykrar edildi

6-njy awgustda Awazada geçirilen Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň jemleri boýunça kabul edilen Bilelikdäki Beýannama hem-de Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogynyň Jarnamasy  BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň resminamasy hökmünde beýan edildi we BMG-niň resmi dillerinde çap edildi hem-de agza ýurtlaryň arasynda ýaýradyldy. Bu barada TDIM-niň Metbugat gullugy habar berýär. 

TmCars.info-nyň ozal hem birnäçe gezek habar berşi ýaly, şu ýylyň 6-njy awgustynda Hazaryň türkmen kenarynda Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň nobatdaky konsultatiw duşuşygy geçirildi. Bu çäre bilen birlikde ýokarda agzalan forumyň çäklerinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogy hem geçirildi. Döwlet Baştutanlary gepleşikleriň netijelerini nazarda tutup, Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň jemleri boýunça Bilelikdäki Beýannamany kabul edildi. Zenanlaryň dialogynyň netijeleri boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogynyň Jarnamasyny kabul edildi.

Olaryň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň resminamasy hökmünde kabul edilmegi bolsa sebitleýin ösüşiň ilerledilmeginde Merkezi Aziýa platformasynyň derwaýyslygynyň aýdyň subutnamasydyr.